Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы « 4 » қаңтардағы № 678 қаулысымен бекітілген
 
«Қызылорда облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің 
Ережесі
 
1.Жалпы ережелер
1.«Қызылорда облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі-Басқарма) өңірдегі мемлекеттік жастар саясаты саласында басшылықты жүзеге асыруға Қызылорда облысының әкімдігі уәкілеттік берген атқарушы органы болып табылады. 
2.Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі болып табылады. Басқармаға қатысты коммуналдық меншік құқығының субъектісі болып «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі табылады.
3.«Қызылорда облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы» мемлекеттік мекемесі қарамағындағы ұйымдардың тізбесі: «Қызылорда облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының «Жастар ресурстық орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
4.Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
5.Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
6.Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
7.Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
8.Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.
9.Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.
10.Заңды тұлғаның тұрған жері: индекс 120003, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, құрылыс 1.
11.Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
12.Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады. 
13.Басқарманың қызметін қаржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге асырылады.
14.Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер мемлекеттік бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.
2.Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері 
15.Басқарманың миссиясы: 
жастардың рухани, мәдени, білім алып, кәсіби және дене бітімінің толыққанды дамуы, шешімдер қабылдау процесіне қатысуы, ойдағыдай әлеуметтенуі және олардың әлеуетін елді одан әрі дамытуға бағыттау үшін жағдайлар жасау.
16.Негізгі мiндеттерi: 
1)жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау;
2)жастарды елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өміріне тарту;
3)азаматтыққа тәрбиелеу және қазақстандық патриотизм сезімін нығайту болып табылады.
17.Функциялары:
1)мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;
2)өзекті проблемаларды анықтау және шешу, мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың тиімділігін арттыру үшін мониторинг жүргізуді және жастардың қажеттіліктерін бағалауды қамтамасыз етеді;
3)жастарды жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру саясатын іске асыруды қамтамасыз етеді;
4)жастардың волонтерлік қызметін және жастардың өзін-өзі басқаруын дамытуға жәрдемдеседі;
5)жастар ресурстық орталықтарын құру туралы ұсыныс енгізеді, олардың қызметін қамтамасыз етеді және үйлестіреді;
6)өңірлік жастар форумын өткізуді қамтамасыз етеді;
7)қазақстандық патриотизмді, конфессияаралық келісім мен этносаралық байланысты нығайту жөнінде шаралар қолданады;
8)Қызылорда облысы әкімдігі жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестің қызметін қамтамасыз етеді;
9)Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды және іске асыруды жүзеге асырады;
10)құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою жөнінде  шаралар қолданады;
11)азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
12)өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру саласындағы шараларды іске асырады;
13)жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
18.Құқықтары мен міндеттері:
1)Басқарма өзіне жүктелген міндеттерді іске асыру және өзінің функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамада бекітілген тәртіппен:
мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;
Басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауға;
өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мәжілістер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, кездесулер және отырыстар өткізуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы;
2)Басқарма:
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарауға, олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен оларға жауаптар беруге;
жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастыруға;
заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға міндетті.
3.Басқарманың қызметін ұйымдастыру
19.Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
20.Басқарманың бірінші басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
21.Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасары болады.
22.Басқарманың бірінші басшысының өкілеттігі:
1)өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен жетекшілік ететін облыс әкімінің орынбасарына есеп береді;
2)өз құзыреті шегінде мемлекеттiк органдарда және өзге де ұйымдарда Басқарманы бiлдiредi;
3)еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
4)стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін қамтамасыз етеді;
5)еңбек қатынастары мәселелері оның құзыретіне жататын Басқарма қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын қабылдайды;
6)бұйрықтарға қол қояды;
7)Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8)шарттар жасасады;
9)сенімхаттар береді;
10)сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
11)Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
12)облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын орындайды;
13)Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;;
14)құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеудi ұйымдастырады;
15)қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді;
16)гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады;
17)жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесін бекітеді;
18)Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
23.Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттігін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.
24.Басқарманың жұмыс режимі:
1)Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс істейді;
2)Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00-ден сағат 19.00-ге дейін. Сағат 13.00-ден сағат 15.00-ге дейін үзіліс;
3)Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.
25.Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарманың әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
4.Басқарманың мүлкі
26.Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ, өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
27.Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық мүлікке жатады.
28.Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату
29.Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Құрылған күні: 27-01-2017 17:55
Жаңартылған күні: 16-08-2017 10:20

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика